МИР обяви за обществено обсъждане процедура „Технологична модернизация“

01-07-2022

Министерство на иновациите и растежа обявяви за обществено обсъждане първата процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост.

Целта на процедурата „Технологична модернизация“ е да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига чрез предоставяне на безвъзмездни средства на МСП. Очакваният ефект е възстановяване на икономическия потенциал на предприятията от периода преди COVID пандемията и създаване на условия за растеж и развитие на предприятията чрез цифровизация на производствените процеси с цел разширяване или диверсификация на дейността на МСП.

Общият размер на безвъзмездното финансиране по процедурата е 260 000 000 лв. 

Предприятията ще могат да кандидатстват за придобиване на нови технологии с акцент върху цифровизацията на производствените процеси с оглед на разширяване на производствения капацитет и/или разнообразяване на предлаганите продукти/услуги.

Минималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране на индивидуален проект е 50 000 лв., а максималният такъв е диференциран в зависимост от категорията на предприятието както следва: 200 000 лв. за микропредприятия; 350 000 лв. за малки предприятия и 600 000 лв. за средни предприятия.

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 11.07.2022 г. (включително) на следната електронна поща:

public.consultation@mig.government.bg

В РАЗДЕЛ АКТУАЛНИ ТЪРГОВЕ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ПОДРОБНО РЕЗЮМЕ С КРИТЕРИИ И УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ.

 

Източнник: МИР, УО ОПИК

 

Новината е прочетена от 63 души