ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-2.009 - ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

01-09-2018

Стартира процедура BG05SFOP001-2.009 - ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Нови възможности за НПО сектора

Целите на процедурарата в изпълнение на Специфична цел 3 „Увеличаване на гражданското участие в процеса на формиране и контрол на изпълнението на политики“ на  Приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ на ОПДУ, са дефинирани както следва:

  1. Партньорско управление с гражданите и бизнеса;
  2. Открито и отговорно управление;
  3. Отправяне на препоръки за подобряване процесите по предоставяне на услуги, по-добра регулаторна среда, борба с корупцията, предотвратяване на конфликта на интереси и злоупотреба със служебно положение, спазване на етичните норми от държавните служители.

Общият бюджет на процедурата за безвъзмездна финансова  помощ е 10 000 000лева

Размер на безвъзмездната помощ за всеки отделен проект:  90 000 лв.

Интензитет на безвъзмездната финансова помощ: 100 %

По тази процедура не се изисква съфинансиране от страна на кандидата.

Всеки кандидат може да подаде само едно проектно предложение по процедурата и да участва в максимум три проектни предложения като партньор.

По тази процедура ще се прилагат правилата за минимална помощ (правилото de minimis) по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013[1].

Максимален срок за изпълнение на проектите: Максималният срок за изпълнение на всеки проект е 24 месеца от датата на сключването на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Краен срок за кандидатстване:15.10.2018 г. 18:00 ч.

 

Резюме на процедурата можете да откриете в секция - Актуални търгове

Новината е прочетена от 530 души
Етикети към новината: ОПДУ , евросредства , НПО , европроекти ,