• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Blue Fish

Новини от first consulting

Процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“За да можете да кандидатствате, трябва да отговаряте на следните условия:1) Допустими по настоящата
01/05/2020
УО на ОПИК публикува Списък на предложените за финансиране проектни предложения по реда на тяхното класиране, Списък с резервните проектни предложения по реда на тяхното класиране и Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения по първи краен
29/03/2019