• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Blue Fish

Новини от first consulting

УО НА ОПИК ОБЯВИ ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG16RFOP002-2.089 „ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ  ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛВ. ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“ Главна дирекция „Европейски фондове за
19/02/2021
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК 2014-2020) кани Националната агенция за приходите да представи про
04/01/2021