• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Blue Fish

Новини от first consulting

УО на ОПИК публикува Списък на предложените за финансиране проектни предложения по реда на тяхното класиране, Списък с резервните проектни предложения по реда на тяхното класиране и Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения по първи краен
29/03/2019
Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обяви за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Развитие на иновационни клъстери“ по Приоритетна ос 1 „Технологичн
27/02/2019