• Sea turtle
  • Coral Reef
  • Blue Fish

Новини от first consulting

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обяви за кандидатстване процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-1.005 &bdqu
28/06/2017
Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ информира всички заинтересовани лица, че се подготвя изменение на Условията за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица“, в рез
26/06/2017