актуални търгове / FIRST Consulting ltd.

ОП "Иновации и конкурентноспособност" 2014-2020
ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020
ОП "Региони в растеж" 2014-2020
ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020
ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020
ОП "Добро управление" 2014-2020
"Програма за развитие на селските райони" (ПРСР 2014-2020)
Програма за морско дело и рибарство 2014-2020