16/01/2024
Министерството на иновациите и растежа отвори за кандидатстване процедурата „Разработване на иновации в предприятията“. Тя е част от подкрепата за българския бизнес по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП). Бюджетът й е 127 млн. лв.    От безвъзмездна помощ ще могат да се възползват микро, малки и средни фирми (МСП), дружества с до 3000 служители и големи компании в партньорство с МСП. Проектите им трябва са насочени към някоя от петте тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) –....
Прочети още...
22/12/2023
Европейската комисия увеличи максималния размер на минималните помощи за бизнесите в ЕС от 200 000 евро на 300 000 евро за период от три години. Решението е записано в изменения Регламент 1407/2013, който беше приет на 15 декември и ще влезе в сила от първия ден на 2024 г. До момента предприятията, включително в България, можеха да получат минимални помощи най-много до 200 000 евро за три финансови години. Промяната ще даде възможност за по-благоприятни условия за кандидатстване на потенциалните бенефициенти. В същото време всички предстоящи процедури и тези, при които предстои....
Прочети още...
05/12/2023
"ФЪРСТ КОНСУЛТИНГ БГ" е първата консултантска компания в България, сертифицирана по ESG показатели от ICAP CRIF чрез платформата Synesgy.  FIRST CONSULTING BG има получен резултат “B - Добър” - Компания със добро ниво на съответствие с принципите на ESG, съгласно с най-добрите национални и международните практики. ESG резултатът съответства на международния стандарт Глобална инициатива за отчетност и оценява най-важните, съществени и значими аспекти, свързани с екологичните, социални и управленски фактори. Методологията на Synesgy следва общоприетите международни....
Прочети още...
17/10/2023
Управляващият орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ отваря за кандидатстване мярката „Адаптирана работна среда“. Основната цел на операцията е да бъде оказана подкрепа на предприятията за посрещане на новите предизвикателства, свързани с осъществяването на прехода към климатично неутрална икономика и променящите се модели на работа. Общият бюджет на процедурата за БФП е 100 млн.лева.   Минимален размер безвъзмездна помощ – 50 000 лева Максимален размер безвъзмездна помощ-  391 166 лева За микро, малки и средни предприятия не се....
Прочети още...
01/08/2023
Стартира общественото обсъждане на процедура за безвъзмездна помощ BG05SFPR002-1.004 -АДАПТИРАНА РАБОТНА СРЕДА. Основнатата цел е предоставяне помощ на предприятията за посрещане на новите предизвикателства, свързани с осъществяването на прехода към климатично неутрална икономика и променящите се модели на работа. Това изисква бързи промени в пазара на труда, предприемане на ефективни мерки за подобряване на достъпа до трудова заетост , адаптиране към промените в работната среда, както и подобряване на здравословната  и безопасна работното среда в предприятията. Общият бюджет на....
Прочети още...
29/07/2023
Министерство на иновациите и растежа обяви за кандидатстване процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията” по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост.Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към кръгова икономика чрез предоставянето на безвъзмездни средства на предприятията от производствения сектор, за въвеждане на кръгови модели за използване на ресурсите и внедряване на неутрални по отношение на климата методи и технологии за....
Прочети още...
27/07/2023
Министерството на иновациите и растежа публикува за обществено обсъждане процедурата „Внедряване на иновации в предприятията“. Тя е с бюджет 293,4 млн. лв. е от Програмата „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП). От нея ще могат да се възползват микро-, малки, средни фирми и дружества с до 499 служители от различни икономически сектори. Проектите им трябва да са свързани с внедряване на иновация в някоя от петте тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация – „Информатика и ИКТ“,....
Прочети още...
22/05/2023
В периода 18-20.05.2023г. се осъществи третото от общо плануваните четири ежегодни обучения пред представители на бизнеса от градовете София, Бургас и Велико Търново . За 12-та поредна година ФЪРСТ КОНСУЛТИНГ е водещ партньор и лектор в семинарите на Фондация Център за безопасност и здраве при работа (ФЦБЗР), провеждани в гр. Златоград.  ФЪРСТ КОНСУЛТИНГ официално обяви актуалните и предстоящи процедури за безвъзмездна помощ както по Програма Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027 и Програма за развитие на човешките ресурси 2021-2027, така и по Националния план за....
Прочети още...
10/04/2023
За 12-та поредна година ФЪРСТ КОНСУЛТИНГ е водещ партньор и лектор в ежегодните обучителни семинари на Фондация Център за безопасност и здраве при работа (ФЦБЗР), провеждани в гр. Златоград. В периода 06-08.04.2023г. се осъществи второто от общо плануваните четири ежегодни обучения пред представители на бизнеса от градовете Варна, Шумен, Разград и Русе. ФЪРСТ КОНСУЛТИНГ официално обяви актуалните и предстоящи процедури за безвъзмездна помощ както по Програма Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027 и Програма за развитие на човешките ресурси 2021-2027,....
Прочети още...
27/03/2023
За 12-та поредна година ФЪРСТ КОНСУЛТИНГ е водещ партньор и лектор в ежегодните обучителни семинари на Фондация Център за безопасност и здраве при работа (ФЦБЗР), провеждани в гр. Златоград. В периода 23-25.03.2023г. се осъществи първото от общо плануваните четири ежегодни обучения пред представители на бизнеса от градовете Стара Загора, Плевен, Благоевград и Враца. ФЪРСТ КОНСУЛТИНГ официално обяви актуалните и предстоящи процедури за безвъзмездна помощ както по Програма Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027 и Програма за развитие на човешките ресурси....
Прочети още...
10/03/2023
Според Индикативната програма една от първите процедури, с които ще стартира Програмата Развитие на човешките ресурси 2021-2027, е именно „АДАПТИРАНА РАБОТНА СРЕДА” .  Целта е предоставяне помощ на предприятията за посрещане на новите предизвикателства, свързани с осъществяването на прехода към климатично неутрална икономика и променящите се модели на работа. Предоставяне помощ на предприятията за посрещане на новите предизвикателства, свързани с осъществяването на прехода към климатично неутрална икономика и променящите се модели на работа. Общият бюджет на процедурата....
Прочети още...
22/02/2023
Във връзка с приключилата работа на Оценителната комисия за оценка и класиране на подадени предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”, главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, публикува резултатите от проведената оценка. От включените в оценка 7475 броя предложения за изпълнение на инвестиции по процедурата, предложени за финансиране са общо 1599 броя на кандидати. За изпълнението на....
Прочети още...
14/02/2023
МИР обяви процедура чрез подбор по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост BG-RRP-3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”. Целта на процедурата е предоставяне на безвъзмездни средства за изграждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление, комбинирани с локални съоръжения за съхранение на енергия, с което да се насърчи прехода на частния сектор към екосъобразна дейност. Общият бюджет по процедурата е 200 000 000 лв.....
Прочети още...
02/02/2023
Министерство на иновациите и растежа обяви за обществено обсъждане процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията” по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост.Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към кръгова икономика чрез предоставянето на безвъзмездни средства на предприятията от производствения сектор за въвеждане на кръгови модели за използване на ресурсите и внедряване на неутрални....
Прочети още...
30/01/2023
Министерство на регионалното развитие и благоустройството, стартира процедура BG-RRP-4.021 „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“. Процедурата е в изпълнение на инвестиция C4.I1 „Подкрепа за обновяване на сградния фонд“ от Плана за възстановяване и устойчивост и определя условията за подбор на предложения в съответствие с етапна цел (milestone) 72 „Покани за представяне на предложения за енергийно ефективно обновяване на нежилищни сгради“ от Плана за възстановяване и устойчивост. Конкретните цели на....
Прочети още...
30/12/2022
Във връзка с приключване на работата на Оценителната комисия за оценка и класиране на подадени предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” публикува официално резултатите. От включените в оценка 2423 броя предложения за изпълнение на инвестиции по процедурата, предложени за финансиране са общо 953 броя на кандидати, развиващи своята основна икономическа дейност в една от определените съгласно Националната стратегия за малките и средни....
Прочети още...
12/12/2022
Целта на процедурата е предоставяне на безвъзмездни средства за изграждане на нови възобновяеми енергийни източници (фотоволтаични системи) до 1 MW за собствено потребление, комбинирани с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии), с което да се насърчи прехода на частния сектор към екосъобразна дейност. Общият размер на безвъзмездното финансиране по процедурата е 200 000 000 лева (‭102 258 376.24 евро) ‬‬от Европейския съюз – NextGenerationEU.‬‬ Минималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране по индивидуалните предложения е 100 000 лева, а максималният – 1 000....
Прочети още...
17/10/2022
Министерство на иновациите и растежа ОБЯВЯВА процедура за подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия” по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост. Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките....
Прочети още...
05/10/2022
Процедурата се реализира в изпълнение на Програмата за икономическа трансформация към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост и е насочена към ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез улесняване на достъпа на микро, малките и средните предприятия до услуги и решения за внедряване на съвременни цифрови технологии, включително за осигуряване на киберсигурност. Стойността на всеки един проект е в размер до 20 000 лв и е 100% безвъзмездна помощ, т.е. не се изисква съфинансиране от сатрана на кандидатите. Могат да....
Прочети още...
21/09/2022
2539 подадени проектни предложения за 633 841 469 лв. безвъзмездна финансова помощ (БФП) са подадени по първата отворена процедура „Технологична модернизация“ по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Кандидатстването започна на 22.07.2022 г. и приключи днес (21.09.22) в 16:30 ч. Бюджетът на процедурата е в размер на 260 млн. лв. и е насочена към микро-, малките и средни предприятия. Документите се подаваха изцяло онлайн през системата ИСУН 2020. Оценката на проектите ще приключи до края на годината. Процедурата беше насочена към четири от икономическите сектори на страната....
Прочети още...
22/07/2022
Министерство на иновациите и растежа обяви първата процедура чрез подбор по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“. Целта на процедурата е да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига чрез предоставяне на безвъзмездни средства на МСП. Общият бюджет по процедурата е  260 000 000 лв. Предприятията ще могат да кандидатстват за придобиване на нови технологии с акцент....
Прочети още...
08/07/2022
Във връзка с приключване на работата на Оценителната комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените проектни предложения по процедура на подбор на проекти № BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“, Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува списъци с предложените за финансиране проектни предложения и резервни такива, подредени по реда на тяхното класиране, съобразно реда на постъпване в ИСУН 2020. От общо 956 броя проектни предложения, които са обект на....
Прочети още...
01/07/2022
Министерство на иновациите и растежа обявяви за обществено обсъждане първата процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост. Целта на процедурата „Технологична модернизация“ е да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига чрез предоставяне на безвъзмездни средства на МСП. Очакваният ефект е....
Прочети още...
25/06/2022
В периода 23–25.06  Фондация Център за безопасност и здраве при работа проведе четвъртото от общо плануваните четири ежегодни обучения в гр.Златоград. Като дългогодишен партньор ФЪРСТ Консултинг ЕООД взе участие в предвидената програма. В група 4 участие взеха около 60 специалисти по БЗР от 40 фирми от градовете Пловдив, Къдржали, Смолян и Мадан.Гостуващи лектори на обучението бяха: Г-н Любомир Владимиров – Директор Дирекция инспекция по труда гр.Плевен – Представи полезна лекция на тема: РАБОТА ОТ РАЗСТОЯНИЕ – ПРОБЛЕМИ, ИЗИСКВАНИЯ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ;Г-жа....
Прочети още...
11/06/2022
В периода 09 – 11.06 Фондация Център за безопасност и здраве при работа проведе третото от общо плануваните четири ежегодни обучения в гр.Златоград. Като дългогодишен партньор ФЪРСТ Консултинг ЕООД взе участие в предвидената програма.   В група 3 участие взеха около 60 специалисти по БЗР от 40 фирми от градовете София, Благоевград, Плевен и Враца.   Гостуващи лектори на обучението бяха: Г-н Атанас Чернаев – Директор Дирекция инспекция по труда гр.Пловдив – Представи полезна лекция на тема: РАБОТА ОТ РАЗСТОЯНИЕ – ПРОБЛЕМИ, ИЗИСКВАНИЯ,....
Прочети още...
14/05/2022
В периода 12 – 14.05  Фондация Център за безопасност и здраве при работа проведе второто от общо плануваните четири ежегодни обучения в гр.Златоград. Като дългогодишен партньор ФЪРСТ Консултинг ЕООД взе участие в предвидената програма.   В група 2 участие взеха около 40 специалисти по БЗР от 28 фирми от градовете Варна, Шумен и Разград.   Гостуващи лектори на обучението бяха: Г-жа Цветомила Филипова – ИА „Главна инспекция по труда“ – Представи полезна лекция на тема: РАБОТА ОТ РАЗСТОЯНИЕ – ПРОБЛЕМИ, ИЗИСКВАНИЯ,....
Прочети още...
16/04/2022
В периода 14-16.04 Фондация Център за безопасност и здраве при работа проведе първото от общо плануваните четири ежегодни обучения в гр.Златоград. Като дългогодишен партньор ФЪРСТ Консултинг ЕООД взе участие в предвидената програма.   В първата група участие взеха над 40 специалисти по БЗР от градовете Стара Загора, Русе, Велико Търново и Бургас. Гостуващи лектори на обучението бяха:   1. Г-н Александър Борисов – ИА „Главна инспекция по труда“ – Представи полезна лекция на тема: РАБОТА ОТ РАЗСТОЯНИЕ – ПРОБЛЕМИ, ИЗИСКВАНИЯ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ; 2. Г-жа....
Прочети още...
12/04/2022
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” към Министерство на иновациите и растежа - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, обяви процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“. Целта на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им....
Прочети още...
19/02/2021
УО НА ОПИК ОБЯВИ ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG16RFOP002-2.089 „ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ  ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛВ. ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“ Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП”....
Прочети още...
04/01/2021
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК 2014-2020) кани Националната агенция за приходите да представи проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент: BG16RFOP002-2.094 “Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки, чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална агенция за приходите (НАП)” по Приоритетна ос 2....
Прочети още...
15/10/2020
Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на оперативната програма. Целта на процедурата е предоставяне на подкрепа на МСП за реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и моделите с цел създаване на здравословни и безопасни условия на труд в контекста на COVID-19.....
Прочети още...
09/10/2020
Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на оперативната програма. Целта на процедурата е oсигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за....
Прочети още...
08/10/2020
В резултат на извършената до момента по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ оценка е установен изключително голям брой проектни предложения, които са отхвърлени на основание, че след изпращане по установения ред на искания за отстраняване на нередовности кандидатите не са представили в рамките на предоставения им срок допълнително изисканите им документи или са ги представили, но отново не са съгласно изискванията. Същевременно с третото изменение на Временната рамка за....
Прочети още...
07/10/2020
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обяви за кандидатстване процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ Целта на процедурата е нарастване на дела на предприятията, които разработват и разпространяват продуктови и производствени иновации, както и повишаване на иновационния капацитет на предприятията. По настоящата процедура за подбор на проектни предложения предприятието-кандидат може....
Прочети още...
07/10/2020
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, отвори за кандидатстване процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ Целта на процедурата е осигуряване на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 200 000 000....
Прочети още...
24/06/2020
  София, 24 юни 2020 г. "ФЪРСТ Консултинг" ЕООД изпълнява договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-0191-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. С изпълнението на проекта ще се осигури....
Прочети още...
01/05/2020
Процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“За да можете да кандидатствате, трябва да отговаряте на следните условия:1) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.2) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са регистрирани преди 01.07.2019 г. и са осъществявали стопанска дейност.3) Допустими....
Прочети още...
29/03/2019
УО на ОПИК публикува Списък на предложените за финансиране проектни предложения по реда на тяхното класиране, Списък с резервните проектни предложения по реда на тяхното класиране и Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения по първи краен срок за кандидатстване по процедура № BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“  Във връзка с приключване на работата на Оценителната комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените проектни предложения в рамките на първи краен срок за кандидатстване по процедура на подбор на проекти....
Прочети още...
27/02/2019
Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обяви за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Развитие на иновационни клъстери“ по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ на оперативната програма.Целта на процедурата е предоставяне на подкрепа за стимулиране на иновационната дейност на клъстери чрез съвместно използване на съоръжения, обмен на познания и опит, ефективен принос за трансфера на знания, изграждане на специфични мрежи от взаимосвързани, но оставащи си конкуренти на....
Прочети още...
01/02/2019
Министерството на труда и социалната политика чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” стартира процедура BG05M9OP001-1.057 „Умения“. Целите на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са: - Процедурата е насочена към повишаване квалификацията на работната сила, насърчавайки професионалното и кариерно развитие, едновременно с което се стимулира участието в различни форми на заетост и учене през целия живот. С изпълнението на процедурата се цели и повишаване на икономическата активност и подобряване достъпа до заетост....
Прочети още...
18/12/2018
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обяви за кандидатсване процедура за безвъзмездна финансова помощ:BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ Целта на процедурата е подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятия с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал. По настоящата процедура кандидатите сами избират ЕДИН измежду двата....
Прочети още...
01/09/2018
Стартира процедура BG05SFOP001-2.009 - ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО Нови възможности за НПО сектора Целите на процедурарата в изпълнение на Специфична цел 3 „Увеличаване на гражданското участие в процеса на формиране и контрол на изпълнението на политики“ на  Приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ на ОПДУ, са дефинирани както следва: Партньорско управление с гражданите и бизнеса; Открито и отговорно....
Прочети още...
31/08/2018
С цел благоприятно разрешаване на възникналия казус с временното преустановяване на функционирането на Търговския регистър, е внесено предложение за разглеждане на проект на Постановление на Министерски съвет за допълнение на ПМС № 162 от 05.07.2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 - 2020 г., който предвижда въвеждане на допълнително основание за удължаване на сроковете за подаване на проектни предложения при възникнали непредвидени обстоятелства,....
Прочети още...
21/06/2018
СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ Целта на процедурата е създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства. Приложимият режим на помощ по настоящата процедура за подбор на проекти е помощ „de minimis”съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 . Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа....
Прочети още...
23/05/2018
На Шестото официално заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020, което се проведено на 17 май 2018 г. бе съгласувано и прието изменението на Индикативната годишна работна програма за процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за 2018 г. За повече информация: www.opic.bg....
Прочети още...
14/05/2018
    Съвсем скоро предстои обявяването на старта на дългоочакваната процедура "Насърчаване на предприемачеството" по ОПИК 2014-2020. Основната цел на процедурата е създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства. Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение устойчивостта на новосъздадените предприятия, създаване и стабилност на....
Прочети още...
11/05/2018
Мярката цели да се подсигурят средства за подпомагане на недържавните гори, които да могат да запазят освен своята многофункционалност и конкурентоспособността на собствениците си, за да продължат с устойчивото управление на горите си. Общият бюджет на процедурата 35 204 400 лева (18 000 000 евро). Безвъзмездната финансова помощ на всеки един проект следва да е на минимална стойност 9 779 лева и не трябва да надвишава 977 900 лева,което е и максималният размер на подкрепа за целяи период на на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. за един кандидат. Процентът на безвъзмездната....
Прочети още...
26/06/2017
Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ информира всички заинтересовани лица, че се подготвя изменение на Условията за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица“, в резултат на което ще бъде удължен и срокът за подаване на проектни предложения по процедурата до 15.08.2017г. До публикуването на изменените Условия за кандидатстване, временно се преустановява подаването на проектни предложения по процедурата. Процедурата ще бъде отново активна в ИСУН 2020 след нейното изменение. Управляващият орган информира....
Прочети още...
20/04/2017
От 20 април започва Националния бизнес форум „Силни региони за силна икономика”. Списание „Бизнес Клуб” и партньорите му са подготвили прояви в 20 града, в които се организират срещи, презентации, лекции и семинари за бизнеса. Стартът е на 20 април във Враца. На 21-ви април бизнес форумът е в Плевен. Целите са пределно ясни - да се помогне чрез експерти и специалисти развитието на регионите да стане по-интензивно, да се мотивира местния бизнес, да се търсят нови пазарни ниши, да се развиват нови производства. ФЪРСТ Консултинг е един от основните партньори на бизнес....
Прочети още...
12/04/2017
Днес, 12.04.2017 г. Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 обявяви процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.021 „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“. Целта на процедурата е да повиши способността на заетите лица да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението. В отговор на тези съвременни предизвикателства в рамките на процедурата ще се предоставят обучения за заетите лица, работещи в микро, малки, средни и големи предприятия. В резултат ще се повиши адекватността на....
Прочети още...
18/01/2017
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020  обяви  процедура за подбор на проекти: № BG16RFOP002-3.002„Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ Основната цел на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на големите предприятия в България за изпълнение на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката Приложимият режим на държавна/минимална....
Прочети още...
05/01/2017
На 05.01.2017 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ откри процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-1.019 „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността”. Общата цел на процедурата е да се предостави възможност за повишаване адекватността на уменията на неактивни и безработни лица съобразено с актуалните нужди на бизнеса. Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по....
Прочети още...
21/12/2016
Скъпи партньори и клиенти, приятели! От сърце Ви желаем много здраве, обич и хармония за Вас и Вашите близки хора!  Вярваме, че заедно можем да направим 2017 по-успешна, по-добра и по-благодатна! Весели празници    .
Прочети още...
12/10/2016
Настоящата процедура има за цел да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика. Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд.Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 15 000 000 лв. Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:  http://www.eufunds.bg/ и https://eumis2020.government.bg/.....
Прочети още...
04/07/2016
 Държавен фонд „Земеделие“ обявяви прием на заявления за подпомагане по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.      Със заповед на министъра на земеделието и храните РД 09-434 от 20 юни 2016 г. са определени срокът за прием и бюджетът на подмярката от този прием. Документи за подпомагане се подават от 4 юли до 12 август 2016 г. в областните дирекции на ДФ „Земеделие. Финансовата....
Прочети още...
16/06/2016
Основната цел на процедурата е развитие на управленския капацитет и растеж на малките и средни предприятия (МСП) в България чрез подкрепа за специализирани услуги и насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги. Приложимият режим на държавна/минимална помощ е „de minimis“ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.   Допустими за финансиране са следните дейности: I. Дейности за развитие и укрепване на управленския капацитет на предприятията, в т. ч.: 1/ Въвеждане и сертифициране на системи за управление в съответствие с....
Прочети още...
14/05/2016
Основната цел на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката.   Допустими за финансиране са следните дейности:   Елемент А „Инвестиции“ -  Инвестиции за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, включени в обследване за енергийна ефективност, извършено от лица, вписани в регистъра по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ; и -  ВСЯКА от предвидените за изпълнение дейности по Елемент А....
Прочети още...
10/05/2016
Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 публикува Решение № РД05-52/09.05.2016 г. за одобряване на доклада на оценителната комисия за извършена оценка и класиране на проектните предложения, подадени в рамките на първия краен срок за набиране на проектни предложения по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”. Вижте повече на: http://esf.bg/odobren-otsenitelen-doklad-po-protsedura-bg0…/ Източник: МТСП, ОП"Развитие на човешките ресурси 2014-2020"  ....
Прочети още...
13/04/2016
Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обявяви процедура на подбор на проекти BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“. Настоящата процедура има за цел да подобри работната среда в предприятията, чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управлението на човешките ресурси, което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително....
Прочети още...
04/04/2016
През месец март 2016 г. бяха сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти, подали проектни предложения, по първия, втория и третия крайни срокове на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. Към настоящия момент по трите крайни срока на процедурата са сключени общо 468 броя договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с общ размер на предоставената безвъзмездна....
Прочети още...
25/03/2016
Управляващият орган на ОП РЧР информира всички кандидати, подали проектни предложения в рамките на първия краен срок по процедурата, че във връзка с публикуването на Допълнителен списък с проектни предложения, предложени за отхвърляне на етап „Оценка на административно съответствие и допустимост“, срокът за приключване работата на оценителната комисия се удължава до 28.04.2016 г. Управляващият орган на ОП РЧР информира всички кандидати, подали проектни предложения в рамките на втория краен срок по процедурата, че поради изключително големия брой на получените проектни предложения....
Прочети още...
02/03/2016
„Новата Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ е силен инструмент за подкрепа и насърчаване развитието на малките и средни предприемачи в страната.“ Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски на подписването днес на финансовото споразумение с Европейската комисия (ЕК), Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за новата Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 (ОПИМСП). Споразумението бе подписано от министър Лукарски, от главния директор на ГД....
Прочети още...
12/02/2016
Социално-икономическите партньори и потенциалните бенефициенти трябва да участват в подготовката на поканите за подбор на проекти по новите oперативните програми на ЕС. Това ще позволи отпускането на средствата да става в съответствие с реалните потребности на целевите групи и да се обезпечат повече и по-качествени проекти. Около този извод се обединиха участниците в конференцията„ЕВРОПЕЙСКИ ПАРИ ЗА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС – научени уроци от първия и предизвикателства през втория програмен период“, която се проведе днес. Конференцията бе организирана от Българската стопанска....
Прочети още...
05/02/2016
Целта на процедурата е предоставяне на подкрепа за стартиращи предприятия в страната за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на ИСИС, като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до разработване на продукт (стока или услуга) илипроцес в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС. Приложимият режим помощ по настоящата процедура за подбор на проекти е „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на....
Прочети още...
05/01/2016
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обяви старта на приема на проекти по процедура: „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“. Целта на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), като изпълнението на подкрепените проекти, следва да води до пазарна реализация на....
Прочети още...
13/12/2015
Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. публикува ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедураBG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“. С цел постигане на диалог и сътрудничество, Управляващият орган очаква предложения и становища по проекта на Насоките за кандидатстване в срок до 17.30 ч. на 27.12.2015 г. (включително) на електронна поща: pbfp1@mlsp.government.bg След изтичане на посочения по-горе срок, предложения и становища няма да бъдат приемани! Следва да се има предвид, че на този етап на....
Прочети още...
12/12/2015
Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обяви за обществено обсъждане процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ на оперативната програма. Целта на процедурата е предоставяне на подкрепа за стартиращи предприятия в страната за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на ИСИС, като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до....
Прочети още...
02/11/2015
  УО на ОПИК обявяви за обществено обсъждане първата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 на  Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.   Целта на процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на ИСИС, като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до пазарна реализация на продукт (стока или услуга) или процес в....
Прочети още...
16/06/2015
Със заповед РД09/434 от 15.06.2015г. се определиха сроковете за прием на проекти по подмярка 6.1.„Стартова помощ за млади земеделски стопани“ по Прогама за развитие на селските райони 2014-2020. За начална дата се приема 29.06.2015година, а за крайна дата 24.07.2015 година. Общият бюджет на подмярката за този прием е 35 000 000 лева. Резюме с подробна информация може да намерите в раздел Актуални търгове, Прогама за развитие на селските райони....
Прочети още...
08/06/2015
  Заповядайте на отворени - безплатни инфо-дни обучения в Монтана по Схемата за безвъзмездна помощ „Повишаване на производствения капацитет на малки и средни предприятия. Събитието ще се проведе на 11 юни 2015 г., четвъртък, от 16.00 часа в конферентната зала на хотел „Житомир“. На събитието ще разберете детайлите на новата програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 - 20202  и ще получите следното  - Кои фирми могат да се възползват и за какви цели се предоставят средствата? - Защо фирмите от Северозападен район са с предимство? - Как можете....
Прочети още...
08/06/2015
Заповядайте на отворен безплатен инфо-ден обучение във Враца по Схемата за безвъзмездна помощ „Повишаване на производствения капацитет на малки и средни предприятия“. Събитието ще се проведе на 11 юни 2015 г., четвъртък, от 11.00 часа в конферентната зала на Търговско-промишлената палата във Враца. На събитието ще разберете детайлите на новата програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 - 20202  и ще получите следното  - Кои фирми могат да се възползват и за какви цели се предоставят средствата? - Защо фирмите от Северозападен район са с предимство? - Как....
Прочети още...
07/05/2015
 Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти:  BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“. Целта на процедурата е предоставяне на инвестиционна подкрепа на българските малки и средни....
Прочети още...
14/04/2014
 Днес стартира първият прием на заявления за подпомагане - по реда на Наредба №9 от 21.03.2015 г.  за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от мярка 4 „Инвестиции в материални активи” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Бюджетът, който ще бъде разпределен в рамките на приема, е в размер на левовата равностойност на 150 000 000 евро.    За заявленията за подпомагане, свързани само с инвестиции за закупуване на земеделска техника, приемът ще приключи на 18.05.2015 г., а за такива, които включват инвестиции извън закупуването на земеделска техника....
Прочети още...
25/02/2014
 “Това са предимно малки проекти с бюджет до 90 000 лв., което означава, че процедурите за избор на изпълнител по ЗОП са максимално опростени и ще се осъществяват чрез публична покана, освен в случаите, когато съответната администрация има и други процедури с аналогичен предмет. Това позволява проектите да се изпълняват бързо и без усложнения, а оттам и да се постигат целите на самата оперативна програма.” Това съобщи ръководителят на ОПАК Моника Димитрова-Бийчър като откри днешното обучение за бенефициенти в София. Обърна се към  екипите по проектите със съвет в....
Прочети още...
24/02/2014
Официално излезна  Анализът на нередностите, свързани с възлагането на обществени поръчки, установени при одитите на операциите през 2013 г. , изготвен от Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз” към Министерството на финансите. Анализът обхваща всички резултати, които се отнасят до проверките по седемте оперативни програми, съфинансирани от Структурните инструменти на ЕС и Оперативна програма за развитие на сектор....
Прочети още...
13/02/2014
От началото на програмния период са сключени общо 2 085 договора по 4 мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), които основно финансират малки и средни предприятия – 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”, 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” и 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”. Средствата по  одобрената субсидия възлиза на 1.22 млрд. лева, съобщи изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”....
Прочети още...
30/01/2014
Днес официално бе удължен крайния срок за подаване на проектни предложения пред Договарящия орган по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“ Решението влиза в сила от 01.02.2014 г. съгласно Заповед № РД-16-117/31.01.2014 на Ръководителя на Управляващия орган на ОПК за изменение на Насоките за кандидатстване по процедурата. Удължаването на срока се прилага за проектните предложения, подадени пред Асистента  по проекта до 30.09.2013 г. Консолидираната версия на изменените Насоки за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на....
Прочети още...
15/01/2014
Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува: Решение № РД-16-20/10.01.2014 г. на Ръководителя на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобрение на единадесети доклад на Оценителната комисия от проведена оценка по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”, Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и....
Прочети още...
03/07/2011
Правителството одобри промени в Постановление № 121/2007, което определя реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от структурните и кохезионния фонд на Европейския съюз и по Програма ФАР на ЕС. Целта е допълнително да се оптимизират процедурите и да се постигне по-голяма обективност и прозрачност при отпускането на помощта.   С новите текстове се регламентира унифицирана процедура за разглеждане на възраженията на кандидатите, чиито проектни предложения са отхвърлени на етап административна проверка и проверка на допустимостта.....
Прочети още...
22/02/2011
Със семинар в София приключва поредната информационна кампания по Оперативна програма Конкурентоспособност. Той ще се проведе утре (9 февруари) от 10 часа в аулата на Лесотехническия университет (Учебнолабораторен корпус), бул. Климент Охридски №10. Регистрацията на участниците започва в 9.30 ч. Това съобщиха от Управляващия орган на програмата. Информационните дни се организират от икономическото министерство (МИЕТ), съвместно с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП). Дискусията е финалната част от поредицата информационни дни, която се проведе....
Прочети още...
22/02/2011
Европейският комисар за бюджет и финансово планиране Януш Левандовски ще бъде на посещение в България днес и утре, съобщават от представителството на ЕК в София. Еврокомисарят ще вземе участие в публична лекция на Атлантическия клуб и ще се срещне с министър-председателя Бойко Борисов.В петъй комисар Левандовски ще се срещне с вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков. Еврокомисарят ще проведе среща и с членове на Комисията за бюджет и финанси и с Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове в Народното събрание.В четвъртък и петък пристига и комисарят по....
Прочети още...
22/02/2011
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев и зам.-министър Лиляна Павлова са на еднодневно работно посещение в Брюксел. Там те ще участват в Третата годишната мониторингова среща в Европейската комисия за изпълнението на оперативните програми в България.По време на срещата министър Плевнелиев ще направи преглед на напредъка на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013 г., нейното изпълнение, както и дейностите свързани със системите за контрол.Източник: Project....
Прочети още...
22/02/2011
Общо 20 големи предприятия са одобрени за финансиране по схемата за модернизация на оперативна програма Конкурентоспособност. Това съобщиха от Управляващия орган на програмата. Други 56 компании попадат в резервния списък и могат да получат финансиране, в случай че някой от одобрените бенефициенти се откаже от проекта си. Броят на кандидатстващите фирми по тази схема достигна 112 след като приключи приемът на проектните предложения през септември миналата година. Бюджетът на „Технологична модернизация в големи предприятия” възлиза на 58.67 млн. лв. а безвъзмездната....
Прочети още...
22/02/2011
Публикуваха Резултати от оценката на административното съответствие по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за схема: ВG161PO001/4.1-04/2010 "Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини" и схема ВG161PO001/1.4-06/2010 "Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации".Кандидатите, чиито проектни предложения са отхвърлени на етап оценка на административното съответствие по горепосочената схема, могат да подадат писмени възражения срещу недопускането им до следващия етап на оценка пред оценителната....
Прочети още...
01/01/1970
Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. публикува ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура BG05М9ОP001-1.003 “НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”.  Имате нужда от допълнителен персонал във Вашата фирма? Необходими са Ви нови и ентусиазирани хора в екипа Ви? Ако отговорът на тези въпроси е ДА, то Вие имате възможността да го направите и то при условия, които не биха нарушили Вашия финансов план. Каква по-добра възможност от това, нали ? Министерство на труда и социалната политика публикува проект на....
Прочети още...
01/01/1970
Европейската комисия одобри Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП), с която в българската икономика ще бъдат инвестирани близо 3 млрд. лв. Тя е продължение на приключващата ОП „Иновации и конкурентоспособност“ и ще се изпълнява от Министерството на иновациите и растежа. Работата по нея ще започне до края на годината. Програмата предвижда продължаване на подкрепата за микро, малките и средни предприятия в страната. Първата процедура по нея ще е насочена именно към тях, като ще са възможни и партньорства с големи компании. Фирмите ще....
Прочети още...