„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

01-05-2020
Процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

За да можете да кандидатствате, трябва да отговаряте на следните условия:

1) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.

2) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са регистрирани преди 01.07.2019 г. и са осъществявали стопанска дейност.

3) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за микро или малко предприятие (до 50 служители) съгласно Закона за малките и средни предприятия

4) Кандидати, които са регистрирали спад поне 20% в оборота за месеца, предхождащ месеца, в който е подадено заявлението за подпомагане (проектно предложение) спрямо средно аритметичния оборот през 2019 г.

5) Към 31 декември 2019 г. предприятието-кандидат не е в затруднено положение (по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване - чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) №651/2014 на Комисията), но кандидатът е изпитал затруднения след тази дата в резултат от епидемията от COVID-19.

6) Кандидатът да има реализиран общ оборот (Нетни приходи от продажби) за 2019 година минимум 30 000 лева.
 
7) Кандидатът да няма задължения към държавата и общината по седалище


Размерът на безвъзмездната помощ е : минимум 3000 лева, максимум 10 000 лева, в зависимост от реализирания оборот за 2019 год. Заявената безвъзмездна финансова помощ не може да надвишава 10% от Нетните приходи за продажби (ред „Нетни приходи от продажби“ (код 15100) от приходната част на ОПР за 2019 г.).
Средствата се отпускат безвъзмездно, 100 % - не се изисква съфинансиране от страна на кандидата.
Срок на изпълнение на дейностите по проекта - максимум 3 месеца.
 
Новината е прочетена от 425 души