ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА BG05SFPR002-1.004 -АДАПТИРАНА РАБОТНА СРЕДА

01-08-2023

Стартира общественото обсъждане на процедура за безвъзмездна помощ BG05SFPR002-1.004 -АДАПТИРАНА РАБОТНА СРЕДА. Основнатата цел е предоставяне помощ на предприятията за посрещане на новите предизвикателства, свързани с осъществяването на прехода към климатично неутрална икономика и променящите се модели на работа. Това изисква бързи промени в пазара на труда, предприемане на ефективни мерки за подобряване на достъпа до трудова заетост , адаптиране към промените в работната среда, както и подобряване на здравословната  и безопасна работното среда в предприятията.

Общият бюджет на процедурата за БФП е 100 млн.лева.

  • Слабо развити региони/ извън ЮЗР – 92 080 000 лв.
  • Регион в преход/ Югозападен регион за планиране (ЮЗР)- 7 920 000 лв.

Не е допустимо преразпределянето на средства между слабо развити региони и регион в преход в рамките на общия бюджет на процедурата.

От помощта ще могат да се възползват както микро, малки и средни предприятия, така и големи предприятия. Независимо от категорията предприятие размерът на един проект  е:

  • Минимален размер безвъзмездна помощ – 50 000 лева
  • Максимален размер безвъзмездна помощ-  391 166 лева

Допустими дейности:

1. Разработване и прилагане на „зелени“ модели на организация на труд съобразно спецификата на конкретните работни места в предприятията. 

2. Осигуряване на превенция и профилактика на бърнаут на работното място и ефекти от Covid-19 пандемията върху менталното здраве – психологична подкрепа

3. Закупуване на лични предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло

4. Осигуряване на колективни предпазни средства
 
5. Осигуряване на социални придобивки за работещите

Проектните предложения по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ще следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

*ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ В СЕКТОР "АКТУАЛНИ ПРОЦЕДУРИ" - ПРИКАЧЕНИЯ ФАЙЛ КЪМ КОНКРЕТНАТА ПРОЦЕДУРА Е ПОДРОБНО РЕЗЮМЕ.

Източник: Министерство на труда и социалната политика
 
 


 

Новината е прочетена от 493 души