ОДОБРЕН ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД ПО ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”

10-05-2016

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 публикува Решение № РД05-52/09.05.2016 г. за одобряване на доклада на оценителната комисия за извършена оценка и класиране на проектните предложения, подадени в рамките на първия краен срок за набиране на проектни предложения по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”.

Вижте повече на: http://esf.bg/odobren-otsenitelen-doklad-po-protsedura-bg0…/

Източник: МТСП, ОП"Развитие на човешките ресурси 2014-2020"Новината е прочетена от 2395 души