Обществено обсъждане на документация по процедура „Развитие на иновационни клъстери“

27-02-2019

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обяви за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Развитие на иновационни клъстери“ по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ на оперативната програма.
Целта на процедурата е предоставяне на подкрепа за стимулиране на иновационната дейност на клъстери чрез съвместно използване на съоръжения, обмен на познания и опит, ефективен принос за трансфера на знания, изграждане на специфични мрежи от взаимосвързани, но оставащи си конкуренти на пазара компании, разпространение на информация и сътрудничество между предприятията и други организации в клъстера.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 15 300 000 евро (29 924 199 лева).
Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 200 000 лева, а максималният размер е 1 500 000 лева.
По процедурата са предвидени изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, които ще се извършват чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020).

Предложения и коментари по  документи могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 13.03.2019 г. (включително) на следната електронна поща:
public.consultation@mi.government.bg

Източник: Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, МИ

Новината е прочетена от 506 души
Етикети към новината: ОПИК , МИ , проект , клъстер , безвъзмездна помощ ,