Оптимизират се процедурите за отпускане на безвъзмездната финансова помощ по Оперативните програми

03-07-2011

Правителството одобри промени в Постановление № 121/2007, което определя реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от структурните и кохезионния фонд на Европейския съюз и по Програма ФАР на ЕС. Целта е допълнително да се оптимизират процедурите и да се постигне по-голяма обективност и прозрачност при отпускането на помощта.

 

С новите текстове се регламентира унифицирана процедура за разглеждане на възраженията на кандидатите, чиито проектни предложения са отхвърлени на етап административна проверка и проверка на допустимостта. Предвижда се възраженията да се разглеждат от лица, които не са участвали в първоначалната оценка на проекта. По този начин ще се постигне по-голяма независимост при окончателното произнасяне.
С цел улесняване на бенефициентите по оперативните програми ще бъдат изготвени унифицирани образци на декларациите, уведомителните писма и другите документи, заложени в постановлението.
Новината е прочетена от 2195 души
Етикети към новината: ,