Отвориха подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020

14-04-2014

 Днес стартира първият прием на заявления за подпомагане - по реда на Наредба №9 от 21.03.2015 г.  за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от мярка 4 „Инвестиции в материални активи” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Бюджетът, който ще бъде разпределен в рамките на приема, е в размер на левовата равностойност на 150 000 000 евро.

   За заявленията за подпомагане, свързани само с инвестиции за закупуване на земеделска техника, приемът ще приключи на 18.05.2015 г., а за такива, които включват инвестиции извън закупуването на земеделска техника (например строително-монтажни работи, трайни насаждения и др.) или комбинация от двете възможности, крайният срок за подаване на заявления за подпомагане е 08.06.2015 г.

   Инвестициите за закупуване на земеделска техника по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” включват техника, която се използва за обработка на почвата и прибиране на реколтата: трактори, самоходна техника – колесни трактори, верижни трактори, специализирани самоходни машини (силажокомбайни, зърнокомбайни и др.) и друг вид самоходни машини и сменяема прикачна техника.

    В рамките на първия прием по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ не са допустими за финансова помощ разходи, които са свързани с инвестиции за напояване и отводняване, и тези по проекти за колективни инвестиции и интегрирани проекти.

   Във всички областни дирекции на ДФ „Земеделие“ е направена организация за бърз прием на заявления по подмярката 4.1. Още в първите часове на приема вече има постъпили проекти.

ИЗТОЧНИК: ДФЗ-РА

Новината е прочетена от 1333 души
Етикети към новината: ,