Резултати от административните оценки по две схеми на ОП”Регионално Развитие”

22-02-2011

Публикуваха Резултати от оценката на административното съответствие по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за схема: ВG161PO001/4.1-04/2010 "Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини" и схема ВG161PO001/1.4-06/2010 "Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации".

Кандидатите, чиито проектни предложения са отхвърлени на етап оценка на административното съответствие по горепосочената схема, могат да подадат писмени възражения срещу недопускането им до следващия етап на оценка пред оценителната комисия чрез Ръководителя на Управляващия орган съгласно чл. 24, ал. 5 на Постановление № 121 от 31 май 2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на европейския съюз в срок до 5 работни дни от датата на публикуване на настоящия списък на интернет страницата на ОПРР.

Кандидатите, за чиито проектни предложения е записано, че преминават етапа на оценка на административното съответствие под условие да се представят допълнителни документи със срок до 07.03.2011г., следва да представят съответните документи в момента, в който разполагат с тях, но не по-късно от 07.03.2011 г. Непредставянето на документите в срок ще доведе до отхвърляне на проектното предложение независимо от резултатите от останалите етапи на оценка.

 

Източник:  EuroFunds

Новината е прочетена от 2011 души
Етикети към новината: ,