СТАРТИРА МЯРКА 8.6. „ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЛЕСОВЪДСТВО И В ПРЕРАБОТКАТА, МОБИЛИЗИРАНЕТО И ТЪРГОВИЯТА НА ГОРСКИ ПРОДУКТИ“

11-05-2018

Мярката цели да се подсигурят средства за подпомагане на недържавните гори, които да могат да запазят освен своята многофункционалност и конкурентоспособността на собствениците си, за да продължат с устойчивото управление на горите си.

Общият бюджет на процедурата 35 204 400 лева (18 000 000 евро).

Безвъзмездната финансова помощ на всеки един проект следва да е на минимална стойност 9 779 лева и не трябва да надвишава 977 900 лева,което е и максималният размер на подкрепа за целяи период на на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. за един кандидат.

Процентът на безвъзмездната финансова е 50% от общите допустими разходи за проекти, изпълнявани на територията на селските райони на България и 40% за всички останали.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 31.07.2018 г., 17.30 часа.

Повече информация и резюме на мярката може да намерите в раздел "Актуални търгове"

Новината е прочетена от 590 души