СТАРТ НА ПРОЦЕДУРА BG16RFPR001-1.001 - „РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“

16-01-2024
Министерството на иновациите и растежа отвори за кандидатстване процедурата „Разработване на иновации в предприятията“. Тя е част от подкрепата за българския бизнес по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП).
Бюджетът й е 127 млн. лв. 
 
От безвъзмездна помощ ще могат да се възползват микро, малки и средни фирми (МСП), дружества с до 3000 служители и големи компании в партньорство с МСП. Проектите им трябва са насочени към някоя от петте тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) – „Информатика и ИКТ“, „Мехатроника и микроелектроника“, „Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии“, „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ и „Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика“.
Минималният размер на финансирането по процедурата е 50 000 лв. Максималният зависи от големината на фирмите. За микро предприятията е 250 000 лв., за малките – 400 000 лв., а за останалите – 500 000 лв. Съфинансирането е от 25% до 60% спрямо категорията на дружествата.
 
Подкрепа ще се получава за разработване на продуктови иновации или такива в бизнес процесите, свързани с извършване на изследвания, изпитвания, измервания и валидиране, както и със създаване и тестване на прототипи и пилотни линии. Ще се финансират още дейности по защита правата по индустриална собственост на национално и международно равнище на разработките по проекта.
 
Краен срок за кандидатстване: 15.05.2024 г. 16:30 ч.
 
ИЗТОЧНИК: https://www.mig.government.bg/ 
Новината е прочетена от 140 души