УО НА ОПИК ПУБЛИКУВА СПИСЪК НА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ТРЕТИ КРАЕН СРОК НА ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.001 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП“

04-04-2016

През месец март 2016 г. бяха сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти, подали проектни предложения, по първия, втория и третия крайни срокове на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Към настоящия момент по трите крайни срока на процедурата са сключени общо 468 броя договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с общ размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ, възлизащ на 255 104 286,05 лева / 130 432 750,32 евро.Новината е прочетена от 1310 души