УО на ОП РЧР 2014-2020 обяви за обсъждане ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“

13-12-2015

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. публикува ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедураBG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“.

С цел постигане на диалог и сътрудничество, Управляващият орган очаква предложения и становища по проекта на Насоките за кандидатстване в срок до 17.30 ч. на 27.12.2015 г. (включително) на електронна поща:

pbfp1@mlsp.government.bg

След изтичане на посочения по-горе срок, предложения и становища няма да бъдат приемани!

Следва да се има предвид, че на този етап на посочената електронна поща следва да изпращате единствено предложения и становища по проекта на Насоки за кандидатстване. Въпроси, свързани с разяснение на текстовете от Насоките за кандидатстване могат да бъдат отправяни след публикуването на обявата за откриване на процедурата заедно с одобрените Насоки за кандидатстване.

Източник: Министерство на Труда

Резюме с подробна информация може да намерите в раздел Актуални търгове, ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2012.Новината е прочетена от 1284 души