Обществено обсъждане на документация по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“

12-12-2015

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обяви за обществено обсъждане процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ на оперативната програма.

Целта на процедурата е предоставяне на подкрепа за стартиращи предприятия в страната за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на ИСИС, като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до разработване на продукт (стока или услуга) или процес в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е  10 000 000 евро (19 558 300 лева). Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ на проект е 50 000 лева, а  максималният размер е 391 166 лева.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Проектът на Насоки за кандидатстване и пакета документи към тях по процедура „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ се публикуват на основание чл. 13, ал. 4 от ПМС № 107/20.05.2014 г.

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 08.01.2016 г. (включително) на следната електронна поща: public.consultation@mi.government.bg.

Източник: Министерство на Икономиката

Резюме с подробна информация може да намерите в раздел Актуални търгове, ОП "Иновации и Конкурентоспособност" 2014-2012.Новината е прочетена от 1225 души