СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001- 1.019 „ГЪВКАВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЯ В ПРЕДПРИЯТИЯ С ПРОМЕНЛИВ ИНТЕНЗИТЕТ НА ДЕЙНОСТТА”

05-01-2017

На 05.01.2017 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ откри процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-1.019 „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността”.

Общата цел на процедурата е да се предостави възможност за повишаване адекватността на уменията на неактивни и безработни лица съобразено с актуалните нужди на бизнеса.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 30 000 000 лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: http://www.esf.bg/ и https://eumis2020.government.bg/.

Краен срок за представяне на проектното предложение е 07.03.2017 г. 17:30 часа.

Проектните предложения по настоящата процедура се подават само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg.

 

Новината е прочетена от 1011 души