21/12/2016
Скъпи партньори и клиенти, приятели! От сърце Ви желаем много здраве, обич и хармония за Вас и Вашите близки хора!  Вярваме, че заедно можем да направим 2017 по-успешна, по-добра и по-благодатна! Весели празници    .
Прочети още...
25/02/2014
 “Това са предимно малки проекти с бюджет до 90 000 лв., което означава, че процедурите за избор на изпълнител по ЗОП са максимално опростени и ще се осъществяват чрез публична покана, освен в случаите, когато съответната администрация има и други процедури с аналогичен предмет. Това позволява проектите да се изпълняват бързо и без усложнения, а оттам и да се постигат целите на самата оперативна програма.” Това съобщи ръководителят на ОПАК Моника Димитрова-Бийчър като откри днешното обучение за бенефициенти в София. Обърна се към  екипите по проектите със съвет в....
Прочети още...
24/02/2014
Официално излезна  Анализът на нередностите, свързани с възлагането на обществени поръчки, установени при одитите на операциите през 2013 г. , изготвен от Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз” към Министерството на финансите. Анализът обхваща всички резултати, които се отнасят до проверките по седемте оперативни програми, съфинансирани от Структурните инструменти на ЕС и Оперативна програма за развитие на сектор....
Прочети още...
13/02/2014
От началото на програмния период са сключени общо 2 085 договора по 4 мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), които основно финансират малки и средни предприятия – 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”, 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” и 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”. Средствата по  одобрената субсидия възлиза на 1.22 млрд. лева, съобщи изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”....
Прочети още...
30/01/2014
Днес официално бе удължен крайния срок за подаване на проектни предложения пред Договарящия орган по процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“ Решението влиза в сила от 01.02.2014 г. съгласно Заповед № РД-16-117/31.01.2014 на Ръководителя на Управляващия орган на ОПК за изменение на Насоките за кандидатстване по процедурата. Удължаването на срока се прилага за проектните предложения, подадени пред Асистента  по проекта до 30.09.2013 г. Консолидираната версия на изменените Насоки за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на....
Прочети още...
15/01/2014
Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. публикува: Решение № РД-16-20/10.01.2014 г. на Ръководителя на Договарящия орган на ОП "Конкурентоспособност" за одобрение на единадесети доклад на Оценителната комисия от проведена оценка по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”, Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и....
Прочети още...
03/07/2011
Правителството одобри промени в Постановление № 121/2007, което определя реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от структурните и кохезионния фонд на Европейския съюз и по Програма ФАР на ЕС. Целта е допълнително да се оптимизират процедурите и да се постигне по-голяма обективност и прозрачност при отпускането на помощта.   С новите текстове се регламентира унифицирана процедура за разглеждане на възраженията на кандидатите, чиито проектни предложения са отхвърлени на етап административна проверка и проверка на допустимостта.....
Прочети още...
22/02/2011
Европейският комисар за бюджет и финансово планиране Януш Левандовски ще бъде на посещение в България днес и утре, съобщават от представителството на ЕК в София. Еврокомисарят ще вземе участие в публична лекция на Атлантическия клуб и ще се срещне с министър-председателя Бойко Борисов.В петъй комисар Левандовски ще се срещне с вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков. Еврокомисарят ще проведе среща и с членове на Комисията за бюджет и финанси и с Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове в Народното събрание.В четвъртък и петък пристига и комисарят по....
Прочети още...
22/02/2011
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев и зам.-министър Лиляна Павлова са на еднодневно работно посещение в Брюксел. Там те ще участват в Третата годишната мониторингова среща в Европейската комисия за изпълнението на оперативните програми в България.По време на срещата министър Плевнелиев ще направи преглед на напредъка на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013 г., нейното изпълнение, както и дейностите свързани със системите за контрол.Източник: Project....
Прочети още...