05/10/2022
Процедурата се реализира в изпълнение на Програмата за икономическа трансформация към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост и е насочена към ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез улесняване на достъпа на микро, малките и средните предприятия до услуги и решения за внедряване на съвременни цифрови технологии, включително за осигуряване на киберсигурност. Стойността на всеки един проект е в размер до 20 000 лв и е 100% безвъзмездна помощ, т.е. не се изисква съфинансиране от сатрана на кандидатите. Могат да....
Прочети още...
04/10/2022
Европейската комисия одобри Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП), с която в българската икономика ще бъдат инвестирани близо 3 млрд. лв. Тя е продължение на приключващата ОП „Иновации и конкурентоспособност“ и ще се изпълнява от Министерството на иновациите и растежа. Работата по нея ще започне до края на годината. Програмата предвижда продължаване на подкрепата за микро, малките и средни предприятия в страната. Първата процедура по нея ще е насочена именно към тях, като ще са възможни и партньорства с големи компании. Фирмите ще....
Прочети още...
22/07/2022
Министерство на иновациите и растежа обяви първата процедура чрез подбор по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“. Целта на процедурата е да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига чрез предоставяне на безвъзмездни средства на МСП. Общият бюджет по процедурата е  260 000 000 лв. Предприятията ще могат да кандидатстват за придобиване на нови технологии с акцент....
Прочети още...
08/07/2022
Във връзка с приключване на работата на Оценителната комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените проектни предложения по процедура на подбор на проекти № BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“, Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува списъци с предложените за финансиране проектни предложения и резервни такива, подредени по реда на тяхното класиране, съобразно реда на постъпване в ИСУН 2020. От общо 956 броя проектни предложения, които са обект на....
Прочети още...
01/07/2022
Министерство на иновациите и растежа обявяви за обществено обсъждане първата процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост. Целта на процедурата „Технологична модернизация“ е да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, да се намалят производствените разходи и да се оптимизира производствената верига чрез предоставяне на безвъзмездни средства на МСП. Очакваният ефект е....
Прочети още...
25/06/2022
В периода 23–25.06  Фондация Център за безопасност и здраве при работа проведе четвъртото от общо плануваните четири ежегодни обучения в гр.Златоград. Като дългогодишен партньор ФЪРСТ Консултинг ЕООД взе участие в предвидената програма. В група 4 участие взеха около 60 специалисти по БЗР от 40 фирми от градовете Пловдив, Къдржали, Смолян и Мадан.Гостуващи лектори на обучението бяха: Г-н Любомир Владимиров – Директор Дирекция инспекция по труда гр.Плевен – Представи полезна лекция на тема: РАБОТА ОТ РАЗСТОЯНИЕ – ПРОБЛЕМИ, ИЗИСКВАНИЯ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ;Г-жа....
Прочети още...
14/05/2022
В периода 12 – 14.05  Фондация Център за безопасност и здраве при работа проведе второто от общо плануваните четири ежегодни обучения в гр.Златоград. Като дългогодишен партньор ФЪРСТ Консултинг ЕООД взе участие в предвидената програма.   В група 2 участие взеха около 40 специалисти по БЗР от 28 фирми от градовете Варна, Шумен и Разград.   Гостуващи лектори на обучението бяха: Г-жа Цветомила Филипова – ИА „Главна инспекция по труда“ – Представи полезна лекция на тема: РАБОТА ОТ РАЗСТОЯНИЕ – ПРОБЛЕМИ, ИЗИСКВАНИЯ,....
Прочети още...
16/04/2022
В периода 14-16.04 Фондация Център за безопасност и здраве при работа проведе първото от общо плануваните четири ежегодни обучения в гр.Златоград. Като дългогодишен партньор ФЪРСТ Консултинг ЕООД взе участие в предвидената програма.   В първата група участие взеха над 40 специалисти по БЗР от градовете Стара Загора, Русе, Велико Търново и Бургас. Гостуващи лектори на обучението бяха:   1. Г-н Александър Борисов – ИА „Главна инспекция по труда“ – Представи полезна лекция на тема: РАБОТА ОТ РАЗСТОЯНИЕ – ПРОБЛЕМИ, ИЗИСКВАНИЯ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ; 2. Г-жа....
Прочети още...
12/04/2022
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” към Министерство на иновациите и растежа - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, обяви процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“. Целта на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им....
Прочети още...
19/02/2021
УО НА ОПИК ОБЯВИ ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG16RFOP002-2.089 „ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ  ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛВ. ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“ Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП”....
Прочети още...
04/01/2021
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК 2014-2020) кани Националната агенция за приходите да представи проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна помощ на конкретен бенефициент: BG16RFOP002-2.094 “Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки, чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална агенция за приходите (НАП)” по Приоритетна ос 2....
Прочети още...
15/10/2020
Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на оперативната програма. Целта на процедурата е предоставяне на подкрепа на МСП за реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и моделите с цел създаване на здравословни и безопасни условия на труд в контекста на COVID-19.....
Прочети още...
09/10/2020
Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на оперативната програма. Целта на процедурата е oсигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за....
Прочети още...
08/10/2020
В резултат на извършената до момента по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ оценка е установен изключително голям брой проектни предложения, които са отхвърлени на основание, че след изпращане по установения ред на искания за отстраняване на нередовности кандидатите не са представили в рамките на предоставения им срок допълнително изисканите им документи или са ги представили, но отново не са съгласно изискванията. Същевременно с третото изменение на Временната рамка за....
Прочети още...
07/10/2020
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обяви за кандидатстване процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ Целта на процедурата е нарастване на дела на предприятията, които разработват и разпространяват продуктови и производствени иновации, както и повишаване на иновационния капацитет на предприятията. По настоящата процедура за подбор на проектни предложения предприятието-кандидат може....
Прочети още...
07/10/2020
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, отвори за кандидатстване процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ Целта на процедурата е осигуряване на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 200 000 000....
Прочети още...
24/06/2020
  София, 24 юни 2020 г. "ФЪРСТ Консултинг" ЕООД изпълнява договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-0191-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. С изпълнението на проекта ще се осигури....
Прочети още...
01/05/2020
Процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“За да можете да кандидатствате, трябва да отговаряте на следните условия:1) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.2) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които са регистрирани преди 01.07.2019 г. и са осъществявали стопанска дейност.3) Допустими....
Прочети още...
29/03/2019
УО на ОПИК публикува Списък на предложените за финансиране проектни предложения по реда на тяхното класиране, Списък с резервните проектни предложения по реда на тяхното класиране и Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения по първи краен срок за кандидатстване по процедура № BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“  Във връзка с приключване на работата на Оценителната комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените проектни предложения в рамките на първи краен срок за кандидатстване по процедура на подбор на проекти....
Прочети още...
27/02/2019
Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обяви за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Развитие на иновационни клъстери“ по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ на оперативната програма.Целта на процедурата е предоставяне на подкрепа за стимулиране на иновационната дейност на клъстери чрез съвместно използване на съоръжения, обмен на познания и опит, ефективен принос за трансфера на знания, изграждане на специфични мрежи от взаимосвързани, но оставащи си конкуренти на....
Прочети още...
01/02/2019
Министерството на труда и социалната политика чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” стартира процедура BG05M9OP001-1.057 „Умения“. Целите на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са: - Процедурата е насочена към повишаване квалификацията на работната сила, насърчавайки професионалното и кариерно развитие, едновременно с което се стимулира участието в различни форми на заетост и учене през целия живот. С изпълнението на процедурата се цели и повишаване на икономическата активност и подобряване достъпа до заетост....
Прочети още...
18/12/2018
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обяви за кандидатсване процедура за безвъзмездна финансова помощ:BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ Целта на процедурата е подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятия с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на експортния им потенциал. По настоящата процедура кандидатите сами избират ЕДИН измежду двата....
Прочети още...
01/09/2018
Стартира процедура BG05SFOP001-2.009 - ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕСИТЕ НА ФОРМУЛИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ПОЛИТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО Нови възможности за НПО сектора Целите на процедурарата в изпълнение на Специфична цел 3 „Увеличаване на гражданското участие в процеса на формиране и контрол на изпълнението на политики“ на  Приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ на ОПДУ, са дефинирани както следва: Партньорско управление с гражданите и бизнеса; Открито и отговорно....
Прочети още...
31/08/2018
С цел благоприятно разрешаване на възникналия казус с временното преустановяване на функционирането на Търговския регистър, е внесено предложение за разглеждане на проект на Постановление на Министерски съвет за допълнение на ПМС № 162 от 05.07.2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 - 2020 г., който предвижда въвеждане на допълнително основание за удължаване на сроковете за подаване на проектни предложения при възникнали непредвидени обстоятелства,....
Прочети още...
21/06/2018
СТАРТИРА ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ Целта на процедурата е създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства. Приложимият режим на помощ по настоящата процедура за подбор на проекти е помощ „de minimis”съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 . Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа....
Прочети още...
23/05/2018
На Шестото официално заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020, което се проведено на 17 май 2018 г. бе съгласувано и прието изменението на Индикативната годишна работна програма за процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за 2018 г. За повече информация: www.opic.bg....
Прочети още...
14/05/2018
    Съвсем скоро предстои обявяването на старта на дългоочакваната процедура "Насърчаване на предприемачеството" по ОПИК 2014-2020. Основната цел на процедурата е създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства. Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение устойчивостта на новосъздадените предприятия, създаване и стабилност на....
Прочети още...
11/05/2018
Мярката цели да се подсигурят средства за подпомагане на недържавните гори, които да могат да запазят освен своята многофункционалност и конкурентоспособността на собствениците си, за да продължат с устойчивото управление на горите си. Общият бюджет на процедурата 35 204 400 лева (18 000 000 евро). Безвъзмездната финансова помощ на всеки един проект следва да е на минимална стойност 9 779 лева и не трябва да надвишава 977 900 лева,което е и максималният размер на подкрепа за целяи период на на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. за един кандидат. Процентът на безвъзмездната....
Прочети още...
26/06/2017
Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ информира всички заинтересовани лица, че се подготвя изменение на Условията за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица“, в резултат на което ще бъде удължен и срокът за подаване на проектни предложения по процедурата до 15.08.2017г. До публикуването на изменените Условия за кандидатстване, временно се преустановява подаването на проектни предложения по процедурата. Процедурата ще бъде отново активна в ИСУН 2020 след нейното изменение. Управляващият орган информира....
Прочети още...
20/04/2017
От 20 април започва Националния бизнес форум „Силни региони за силна икономика”. Списание „Бизнес Клуб” и партньорите му са подготвили прояви в 20 града, в които се организират срещи, презентации, лекции и семинари за бизнеса. Стартът е на 20 април във Враца. На 21-ви април бизнес форумът е в Плевен. Целите са пределно ясни - да се помогне чрез експерти и специалисти развитието на регионите да стане по-интензивно, да се мотивира местния бизнес, да се търсят нови пазарни ниши, да се развиват нови производства. ФЪРСТ Консултинг е един от основните партньори на бизнес....
Прочети още...
12/04/2017
Днес, 12.04.2017 г. Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 обявяви процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.021 „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“. Целта на процедурата е да повиши способността на заетите лица да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението. В отговор на тези съвременни предизвикателства в рамките на процедурата ще се предоставят обучения за заетите лица, работещи в микро, малки, средни и големи предприятия. В резултат ще се повиши адекватността на....
Прочети още...
18/01/2017
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020  обяви  процедура за подбор на проекти: № BG16RFOP002-3.002„Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ Основната цел на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на големите предприятия в България за изпълнение на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката Приложимият режим на държавна/минимална....
Прочети още...
05/01/2017
На 05.01.2017 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ откри процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-1.019 „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността”. Общата цел на процедурата е да се предостави възможност за повишаване адекватността на уменията на неактивни и безработни лица съобразено с актуалните нужди на бизнеса. Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по....
Прочети още...
12/10/2016
Настоящата процедура има за цел да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика. Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд.Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 15 000 000 лв. Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:  http://www.eufunds.bg/ и https://eumis2020.government.bg/.....
Прочети още...
04/07/2016
 Държавен фонд „Земеделие“ обявяви прием на заявления за подпомагане по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.      Със заповед на министъра на земеделието и храните РД 09-434 от 20 юни 2016 г. са определени срокът за прием и бюджетът на подмярката от този прием. Документи за подпомагане се подават от 4 юли до 12 август 2016 г. в областните дирекции на ДФ „Земеделие. Финансовата....
Прочети още...
16/06/2016
Основната цел на процедурата е развитие на управленския капацитет и растеж на малките и средни предприятия (МСП) в България чрез подкрепа за специализирани услуги и насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги. Приложимият режим на държавна/минимална помощ е „de minimis“ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.   Допустими за финансиране са следните дейности: I. Дейности за развитие и укрепване на управленския капацитет на предприятията, в т. ч.: 1/ Въвеждане и сертифициране на системи за управление в съответствие с....
Прочети още...
14/05/2016
Основната цел на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката.   Допустими за финансиране са следните дейности:   Елемент А „Инвестиции“ -  Инвестиции за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, включени в обследване за енергийна ефективност, извършено от лица, вписани в регистъра по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ; и -  ВСЯКА от предвидените за изпълнение дейности по Елемент А....
Прочети още...
10/05/2016
Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 публикува Решение № РД05-52/09.05.2016 г. за одобряване на доклада на оценителната комисия за извършена оценка и класиране на проектните предложения, подадени в рамките на първия краен срок за набиране на проектни предложения по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”. Вижте повече на: http://esf.bg/odobren-otsenitelen-doklad-po-protsedura-bg0…/ Източник: МТСП, ОП"Развитие на човешките ресурси 2014-2020"  ....
Прочети още...
13/04/2016
Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обявяви процедура на подбор на проекти BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“. Настоящата процедура има за цел да подобри работната среда в предприятията, чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управлението на човешките ресурси, което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително....
Прочети още...
04/04/2016
През месец март 2016 г. бяха сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти, подали проектни предложения, по първия, втория и третия крайни срокове на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. Към настоящия момент по трите крайни срока на процедурата са сключени общо 468 броя договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с общ размер на предоставената безвъзмездна....
Прочети още...
25/03/2016
Управляващият орган на ОП РЧР информира всички кандидати, подали проектни предложения в рамките на първия краен срок по процедурата, че във връзка с публикуването на Допълнителен списък с проектни предложения, предложени за отхвърляне на етап „Оценка на административно съответствие и допустимост“, срокът за приключване работата на оценителната комисия се удължава до 28.04.2016 г. Управляващият орган на ОП РЧР информира всички кандидати, подали проектни предложения в рамките на втория краен срок по процедурата, че поради изключително големия брой на получените проектни предложения....
Прочети още...
02/03/2016
„Новата Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ е силен инструмент за подкрепа и насърчаване развитието на малките и средни предприемачи в страната.“ Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски на подписването днес на финансовото споразумение с Европейската комисия (ЕК), Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за новата Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 (ОПИМСП). Споразумението бе подписано от министър Лукарски, от главния директор на ГД....
Прочети още...
12/02/2016
Социално-икономическите партньори и потенциалните бенефициенти трябва да участват в подготовката на поканите за подбор на проекти по новите oперативните програми на ЕС. Това ще позволи отпускането на средствата да става в съответствие с реалните потребности на целевите групи и да се обезпечат повече и по-качествени проекти. Около този извод се обединиха участниците в конференцията„ЕВРОПЕЙСКИ ПАРИ ЗА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС – научени уроци от първия и предизвикателства през втория програмен период“, която се проведе днес. Конференцията бе организирана от Българската стопанска....
Прочети още...
05/02/2016
Целта на процедурата е предоставяне на подкрепа за стартиращи предприятия в страната за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на ИСИС, като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до разработване на продукт (стока или услуга) илипроцес в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС. Приложимият режим помощ по настоящата процедура за подбор на проекти е „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на....
Прочети още...
05/01/2016
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обяви старта на приема на проекти по процедура: „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“. Целта на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС), като изпълнението на подкрепените проекти, следва да води до пазарна реализация на....
Прочети още...
13/12/2015
Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. публикува ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедураBG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“. С цел постигане на диалог и сътрудничество, Управляващият орган очаква предложения и становища по проекта на Насоките за кандидатстване в срок до 17.30 ч. на 27.12.2015 г. (включително) на електронна поща: pbfp1@mlsp.government.bg След изтичане на посочения по-горе срок, предложения и становища няма да бъдат приемани! Следва да се има предвид, че на този етап на....
Прочети още...
12/12/2015
Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обяви за обществено обсъждане процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ на оперативната програма. Целта на процедурата е предоставяне на подкрепа за стартиращи предприятия в страната за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на ИСИС, като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до....
Прочети още...
02/11/2015
  УО на ОПИК обявяви за обществено обсъждане първата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 на  Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.   Целта на процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на ИСИС, като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до пазарна реализация на продукт (стока или услуга) или процес в....
Прочети още...
16/06/2015
Със заповед РД09/434 от 15.06.2015г. се определиха сроковете за прием на проекти по подмярка 6.1.„Стартова помощ за млади земеделски стопани“ по Прогама за развитие на селските райони 2014-2020. За начална дата се приема 29.06.2015година, а за крайна дата 24.07.2015 година. Общият бюджет на подмярката за този прием е 35 000 000 лева. Резюме с подробна информация може да намерите в раздел Актуални търгове, Прогама за развитие на селските райони....
Прочети още...
08/06/2015
  Заповядайте на отворени - безплатни инфо-дни обучения в Монтана по Схемата за безвъзмездна помощ „Повишаване на производствения капацитет на малки и средни предприятия. Събитието ще се проведе на 11 юни 2015 г., четвъртък, от 16.00 часа в конферентната зала на хотел „Житомир“. На събитието ще разберете детайлите на новата програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 - 20202  и ще получите следното  - Кои фирми могат да се възползват и за какви цели се предоставят средствата? - Защо фирмите от Северозападен район са с предимство? - Как можете....
Прочети още...
08/06/2015
Заповядайте на отворен безплатен инфо-ден обучение във Враца по Схемата за безвъзмездна помощ „Повишаване на производствения капацитет на малки и средни предприятия“. Събитието ще се проведе на 11 юни 2015 г., четвъртък, от 11.00 часа в конферентната зала на Търговско-промишлената палата във Враца. На събитието ще разберете детайлите на новата програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 - 20202  и ще получите следното  - Кои фирми могат да се възползват и за какви цели се предоставят средствата? - Защо фирмите от Северозападен район са с предимство? - Как....
Прочети още...
07/05/2015
 Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти:  BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“. Целта на процедурата е предоставяне на инвестиционна подкрепа на българските малки и средни....
Прочети още...
14/04/2014
 Днес стартира първият прием на заявления за подпомагане - по реда на Наредба №9 от 21.03.2015 г.  за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от мярка 4 „Инвестиции в материални активи” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Бюджетът, който ще бъде разпределен в рамките на приема, е в размер на левовата равностойност на 150 000 000 евро.    За заявленията за подпомагане, свързани само с инвестиции за закупуване на земеделска техника, приемът ще приключи на 18.05.2015 г., а за такива, които включват инвестиции извън закупуването на земеделска техника....
Прочети още...
22/02/2011
Публикуваха Резултати от оценката на административното съответствие по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за схема: ВG161PO001/4.1-04/2010 "Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини" и схема ВG161PO001/1.4-06/2010 "Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации".Кандидатите, чиито проектни предложения са отхвърлени на етап оценка на административното съответствие по горепосочената схема, могат да подадат писмени възражения срещу недопускането им до следващия етап на оценка пред оценителната....
Прочети още...
01/01/1970
Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. публикува ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура BG05М9ОP001-1.003 “НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”.  Имате нужда от допълнителен персонал във Вашата фирма? Необходими са Ви нови и ентусиазирани хора в екипа Ви? Ако отговорът на тези въпроси е ДА, то Вие имате възможността да го направите и то при условия, които не биха нарушили Вашия финансов план. Каква по-добра възможност от това, нали ? Министерство на труда и социалната политика публикува проект на....
Прочети още...
01/01/1970
Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. публикува ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура BG05М9ОP001-1.003 “НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”.  Имате нужда от допълнителен персонал във Вашата фирма? Необходими са Ви нови и ентусиазирани хора в екипа Ви? Ако отговорът на тези въпроси е ДА, то Вие имате възможността да го направите и то при условия, които не биха нарушили Вашия финансов план. Каква по-добра възможност от това, нали ? Министерство на труда и социалната политика публикува проект на....
Прочети още...