Програми / FIRST Consulting ltd.
ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”
Управляващ орган – Министерство на
Икономиката и Енергетиката
ОП „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”
Управляващ орган – Министерство на
Регионалното Развитие
и Благоустройството
ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”
Управляващ орган – Министерство на
Труда и Социалната Политика
OП „ОКОЛНА СРЕДА”
Управляващ орган – Министерство на
Околната Среда и Водите
ОП „ТРАНСПОРТ”
Управляващ орган – Министерство на
Транспорта
ОП „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”
Управляващ орган –
Дирекция ОП”Административен капацитет”,
Министерство на финансите
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Управляващ орган – Министерство на
земеделието и храните